Ochrona Twojej prywatności jest dla nas niezwykle ważna. Dbamy o zachowanie poufności danych, zwracamy szczególną uwagę na prywatność naszych Gości i innych osób, których dane osobowe przetwarzamy. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych. Chcemy, abyś wiedział, że zależy nam na uczciwości i dbałości o przejrzystość naszych relacji.

Nasz obiekt w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, zwłaszcza do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, zwanego RODO. Sporządziliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która opisuje zakres, cel i sposób przetwarzania danych osobowych, sposób ich ochrony oraz zakres przysługujących Ci praw. Pozwoli ona Ci na poznanie specyfiki naszej działalności. Wykorzystujem wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby chronić dane osobowe (tj. informacje dotyczące osób fizycznych, które można zidentyfikować) przetwarzane w ramach czynności związanych z realizacją proponowanych usług przed nieuprawnionych do nich dostępem, użyciem ich, usunięciem lub ujawnieniem; jak również aby przetwarzać te dane w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś z łatwością dowiedział się interesujących Cię zagadnień. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy.

Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności, prosimy Cię o zaprzestanie korzystania z naszych usług. Jeśli je akceptujesz, już teraz możesz dokonać u nas swojej kolejnej rezerwacji.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MB Beata Mitrovič, która chroni otrzymane dane osobowe przy zachowaniu wymaganych przez prawo zabezpieczeń.

Dane administratora:

VILLA MB Bożenna Mitrović
ul. Spacerowa 4
16-300 Augustów

NIP: 846 103 88 84

Rodzaj zbieranych danych

Prosimy Cię o Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, ewentualnie dane osób podróżujących z Tobą i informacje dotyczące płatności. W niektórych sytuacjach otrzymujemy też informacje na Twój temat od innych lub automatycznie zbieramy inne informacje. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, szczegółowe informacje zawsze otrzymasz kontaktując się z nami pod adresem mailowym: info@mb.augustow.pl lub bezpośrednio w Recepcji.

Możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS.

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Zebranie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji danej usługi. Nie możemy na przykład przetworzyć Twojej rezerwacji, jeśli nie podasz nam swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

Możemy prosić Cię o okazanie dokumentu tożsamości do wglądu celem sprawdzenia danych niezbędnych do zawarcia umowy – potwierdzenia tożsamości i zgodności danych podanych w procesie rezerwacyjnym.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na Twoje życzenie świadczymy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w naszym obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest Twoja ochrona oraz ochrona innych osób przebywających na terenie naszego obiektu lub w jego bliskim otoczeniu.

W przypadku zarezerwowania noclegu w naszym obiekcie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, Twoje dane osobowe przekazane nam przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, numer telefonu, adres e-mail, ale także informacje o preferowanej metodzie płatności i ewentualnie danych karty płatniczej. Informacje o dokładnym źródle, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe można uzyskać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy: info@mb.augustow.pl lub bezpośrednio w Recepcji.

Stosowane procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych

Wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak uznamy to za konieczne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług, świadczyć dla Ciebie, zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, rozstrzygać spory z udziałem dowolnych stron i podejmować inne działania, które są konieczne do prowadzenia przez nas działalności.

Jak możesz kontrolować dane osobowe nam udostępnione?

Chcemy, abyś miał kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne, masz również prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wglądu w swoje dane osobowe. Dlatego zawsze możesz poprosić nas o informację, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo poprosić nas o kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie i otrzymać ją w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. W niektórych sytuacjach możesz również poprosić nas o przesłanie danych osobowych, które nam przekazałeś podmiotom trzecim. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

Możesz poinformować nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych, poprosić nas o poprawienie wszystkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnić niekompletne dane. Możesz także sam dokonać takich zmian.

Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

W niektórych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie lub zablokowanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które przechowujemy o Tobie, bądź możesz wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

W związku z ograniczeniem przetwarzania danych możemy przechowywać dane oraz wykonywać tylko te operacje, na które (a) zgadza się podmiot danych, które są (b) potrzebne do sporów lub ochrony praw innego podmiotu, oraz gdy (c) zachodzi ważny interes publiczny.

Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującym prawem. Co więcej, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny, masz prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw na takie wykorzystanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, dlatego, jeśli chcesz dodać, usunąć, zmodyfikować, przenieść swoje dane lub po prostu sprawdzić, czy je przetwarzamy, napisz do nas na adres e-mail: info@mb.augustow.pl – odpowiemy na Twoje pytania.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, powiedz nam o tym. Masz też prawo do tego, aby zgłosić skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny dla celów przetwarzania. Dlatego Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej. Dokładamy należytych starań do tego, by Twoje dane nie były przetwarzane dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu lub obowiązku prawnego. Dane będą przechowywanie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy dotyczące Cię dane?

Prosimy Cię o podanie danych, aby zapewnić Ci usługi najwyższej jakości. Z danych korzystamy m.in. po to, by się z Tobą skontaktować w celu potwierdzenia czy zmian w rezerwacji, potwierdzenia godziny przyjazdu i innych istotnych aspektów związanych z Twoim pobytem w naszym Obiekcie.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym – przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa w postaci faktury VAT. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z obiektem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Kto ma dostęp do Twoich danych? Na jakiej zasadzie udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

Twoje dane mogą być udostępniane wewnętrznie, w obrębie firmy MB Beata Mitrovič.  Są też podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których usług korzystamy, są to: instytucje finansowe, informatyczne lub w uzasadnionych przypadkach organy rządowe lub inne, w związku z prawidłowym wypełnieniem obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie wypożyczamy Twoich danych osobowych i nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów współpracujących z Obiektem:

  •  firmom księgowym,
  •  kancelariom prawnym,
  • firmom ubezpieczeniowym,
  • firmom informatycznym, czy podmiotom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT Obiektu,
  • firmom kurierskim i pocztowym,
  • biurom podróży i innym podmiotom działającym w obrębie rezerwacji usług hotelarskich i pozostałych świadczonych przez Obiekt

Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, która będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby jej treść była zawsze aktualna i zgodna z obowiązującym prawem o Ochronie Danych Osobowych, ich sposobie i celu przetwarzania, sposobie ich ochrony przed nieupoważnionym podmiotem oraz przysługującym Tobie praw.